OpenVZ - udostępnianie plików - aria

Kolejny element naszej układanki :) Ten puzzel będzie odpowiadał za pobieranie plików (wykorzystując program aria2) i udostępnianie ich innym (w pewien sposób).
Zaczynamy standardowo:

apt-get update && apt-get upgrade -y

Później:

dpkg-reconfigure dash

wybieramy No

Kolejne polecenia to:

apt-get install aria2 unzip zip screen nginx -y
mkdir -p /var/www/aria
cd /var/www/aria

Pobieramy skrypt do w/w folderu i wypakowujemy go

wget https://github.com/ziahamza/webui-aria2/archive/master.zip
unzip master.zip

Teraz przenieśmy pliki wyżej:
cd webui-aria2-master
mv * /var/www/aria
rm webui-aria2-master -r

Utwórzmy sobie skrypt, który będzie uruchamiał aria'ę w razie jakiegoś wysypania się:

nano /ariastart.sh

Zawartość:

#!/bin/bash
 
ARIA=`netstat -tunlp | grep aria | grep -v grep | wc -l`
 
if [ $ARIA -eq 0 ]
then
	screen -dm aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all
else
	exit
fi

Nadajemy prawa do wykonywania:
chmod +x /ariastart.sh

Teraz jeszcze edycja crontaba:

nano /etc/crontab

I dopisujemy:

*/5 * * * * root /ariastart.sh

Przedostatni krok to konfiguracja nginxa (pełna zawartość pliku default):

nano /etc/nginx/sites-enabled/default

server {
        root /var/www/aria;
        index index.php index.html index.htm;

        server_name aria.DOMENA www.aria.DOMENA;

location / {

    try_files $uri $uri/ /index.html;
    autoindex on;
    allow all;
    
      location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi_params;
      }
  }
}

Restartujemy nginxa w celu zastosowania zmian.
/etc/init.d/nginx restart

A ostatni to przekierowanie na serwerze matce:

server {
        #root /usr/share/nginx/www;
        #index index.html index.htm;

        server_name aria.DOMENA  www.aria.DOMENA;

        location / {
                proxy_set_header X-Real_IP $remote_addr;
                proxy_set_header Host $host;
                proxy_set_header X-Forwarded_For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_pass http://192.168.0.104:80/;
        }
}

Restartujemy nginxa w celu zastosowania zmian.
/etc/init.d/nginx restart

Oraz przekierowanie portu:

iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -d IP_SERWERA_MATKI --dport 6800 -j DNAT --to-destination 192.168.0.104:6800